5. Int. Niedersachsencup (Videos)

 

Bikini Fitness I – https://youtu.be/9390exqYERE

Bikini Fitness II – https://youtu.be/_Jw6jTyc-iY

Bikini Fitness III – https://youtu.be/yJ_KzwhZaxI

Bikini Wellness – https://youtu.be/9y_RPO-Terc

 

Classic Bodybuilding I – https://youtu.be/CfjwXFLF2iU

Classic Bodybuilding II – https://youtu.be/k00WzxEcs88

Classic Physique – https://youtu.be/Pt8ze6XehfY

 

Frauen Fitness Figur I – https://youtu.be/T_FaWwEPMEU

Frauen Fitness Figur II – https://youtu.be/PTh7nOkLj54

Frauen Physique – https://youtu.be/c5UAx4WO0dM

 

Handicap – https://youtu.be/wMxipoPSoZQ

 

Männer Muscular Physique – https://youtu.be/BvjS8NeiO-Y

Männer Physique I – https://youtu.be/EtbkidR3Ipc

Männer Physique II – https://youtu.be/3A8c8i75Q4o

Männer Physique III – https://youtu.be/UsoD2JR3HVA

 

Männer I – https://youtu.be/ojSvyV1pN3s

Männer II – https://youtu.be/mluAY5UYc_A

Männer III – https://youtu.be/d6t1n3y2vPM

Männer IV und V – https://youtu.be/vLHqgTiqzm8

 

Paare – https://youtu.be/LBrJJavd2CI